Mechanic/Technician Jobs

Operator/ Asst. Operator - Boiler

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Maintenance Technician

View

Sr. Mechanics/ Mechanics (Auto Mobile)

View

Bangla Job

View

Mold Repair Technician

View

Technician (NCS, EMG & EEG)

View

CNC Technician (Programmer)

View

Concrete Paver Operator

View

Lathe Operator cum Mechanical Foreman

View

AC Technician

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Bangla Job

View

Asst. Fitter/Fitter

View

Service Technician (IT Products Repair)

View

Technician

View

Mechanical Engineer

View

Machine Helper (ACI Hygiene Plant)

View

Bangla Job

View

Generator Operator

View

Engineer/ Asst. Engineer (Mechanical), BMPIL

View